VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Att skriva uppsats

 

Checklista, en hjälp i hur du skriver en uppsats

Denna checklista visar hur en uppsats med ett vetenskapligt arbetssätt är uppbyggd. 

När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på.
Det ska som läsare vara lätt att få en överblick över vad uppsatsen handlar om.

Det är också förstås viktigt att uppsatsen handlar om just det som du säger den ska handla om.
Språket ska vara begripligt och uppsatsens olika delar ska hänga ihop. Det ska vara lätt att urskilja vad som är
dina egna bidrag och idéer och vad som är lån från andra (dvs. vad som är källor). Denna checklista är en hjälp för dig som uppsatsförfattare att kunna åstadkomma detta.

Lycka till!

 

1. Bakgrund och inledning

Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen kommer att handla om.
Vad ska jag ta reda på och varför ska jag
ta reda på just det?

Du ska:

 Tala om för läsaren vad som sägs om ditt ämne utifrån dina källor och den litteratur du har läst.

  Tala om för läsaren varför ämnet är intressant och värt att skriva en uppsats om.

  Förklara syftet. Med syfte menas avsikt, mening och intention. Varför har du valt att skriva om detta ämne?

 Utifrån ovanstående punkter formulera frågeställningar. En frågeställning kan vara t.ex. beskrivande eller jämförande. Det viktigaste är att det går att ta reda på svaret. Tänk på att avgränsa dig. Detta avsnitt (frågeställningen) bör ha en egen underrubrik så att läsaren lätt kan hitta frågan/frågorna.

 

2. Metod

Metoddelen beskriver hur undersökningen genomfördes och är mycket kort. För att få fram information till ditt arbete finns flera olika sätt. Böcker, websidor, rapporter och artiklar ur tidskrifter och dagstidningar är exempel på textbaserade källor. Du kan också göra laborationer, observationer, enkäter och intervjuer. Ditt ämnesval styr i stor utsträckning vilken metod du kommer att använda. Motivera ditt val av datainsamlingsmetod, hur du hanterat materialet, vilka svagheter eller brister som kan finnas.

Beskriv hur du gick tillväga när du sökte information till ditt arbete. Presentera den information du har använt. Vilka söktermer/ämnesord använde du dig av?

Motivering av källor

Hur fick du fram dina resultat? Motivera ditt val av källor. Varför valde du dessa källor? Varför valde du bort andra?

Källkritik

Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån de källkritiska punkterna nedan.

 Vem står bakom källan? (Officiell? Privat? Organisation?)

 Vilket syfte har källan? (Att informera? Propagera? Underhålla? Argumentera?)

 Vilken målgrupp har källan? Vilka riktar den sig till?

 Hur aktuell är källan?

 Vem är upphovsman till källan?

 Är det fakta eller åsikter som presenteras? Propaganda?

 Hur trovärdig är den? Motivera!

 

3. Resultat och analys

Resultatet är huvuddelen av ditt arbete. Här kommer redovisningen av vad undersökningen gav för svar på din frågeställning. Gör en sammanställning av ditt faktamaterial. Har du gjort en laboration ska resultatet presenteras här.

Svara på din frågeställning.  Koppla tillbaka till inledningskapitlet. Frågeställning och resultat ska stämma överens. Inga egna spekulationer!

 Löpande källhänvisningar.

Oavsett om du har gjort en litteraturstudie eller en mer praktisk undersökning som t.ex en laboration kommer du att hänvisa till andra skriftliga källor. Använd löpande källhänvisningar, t.ex med Harvardsystemet (parenteser).
 

 

4. Diskussion

Här får du använda egna reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. Du använder ditt kritiska tänkande. Leta efter t.ex. mönster, skillnader, likheter, begrepp, samband och motsättningar i dina källor, beroende på vilken metod du använt.

Diskutera frågeställning i förhållande till resultatet

Har du fått svar på din/dina frågeställningar? Vad är extra viktigt/intressant i ditt resultat?

Egna reflektioner

Vilka nya frågor/tankar har väckts hos dig under arbetets gång?

Vidare forskning

Vad skulle kunna undersökas vidare i ämnet?

 

5. Sammanfattning

Kort sammanfattning, en genväg till din studie. Använd nyckelord som sammanfattar varje del i studien. Andra ska kunna förstå vad studien handlar om.

Sammanfatta här kort vad du hittills fått fram under bakgrund och inledning, metod, resultat och diskussion. Inget nytt material ska tillföras.

Exempel:

2 meningar som sammanfattar bakgrund och inledning

2 meningar som sammanfattar metoden

2 meningar som sammanfattar resultatet

2-3 meningar som sammanfattar diskussionen

 

6. Källförteckning

Endast de källor som återfinns i ditt arbete ska finnas med i källförteckningen!

Jonas Forselius
Vimmerby gymnasiebibliotek

2014-05-09