VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Elever på Vimmerby gymnasium fortsatt på toppnivå bland landets gymnasieskolor

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola 2018. Materialet som redovisas gäller för läsåret 2016/17 och visar att eleverna på Vimmerby gymnasium även detta läsår finns bland de 25 procent bästa i landet. 

- Jag känner mig stolt över att elever och pedagoger än en gång har visat att gemensamt och målinriktat arbete leder till framgång, säger Lis-Astrid Andersson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Den positiva utveckling som gymnasieskolan i Vimmerby haft fortsätter och det målmedvetna arbete som personal tillsammans med elever gör får effekt i goda resultat. Utvecklingsarbetet på skolan gör att pedagogik och undervisningsmetoder värderas och utvecklas i kollegial anda och det skapar förutsättningar för elevernas utveckling mot målen.

Sveriges Kommuner och Landstings redovisning visar att den andel av eleverna som uppnår kraven för examen inom tre år minskat något men är fortfarande högt över det modellberäknade värde som gäller för Vimmerby kommun. 71 procent av eleverna når examensmålen inom tre år och det innebär att Vimmerby gymnasium ligger 10 procentenheter över det modellberäknade värdet. Andelen elever som når examensmålen inom fyra år är 78 procent och då är skillnaden jämfört med det beräknade värdet ytterligare några procentenheter högre, en skillnad på 13,5 procentenheter. Det ger plats 15 i rankingen. 

Betygspoängen fortsätter också att öka och är nu 14,5 poäng. Det är en hel poäng över modellberäknat värde och det är mycket glädjande att elevernas studieresultat är så bra. Det placerar Vimmerby gymnasiums elever på plats 12 plats i rankingen när det gäller betygspoäng i relation till modellberäknat värde som baseras på elevsammansättningen i Vimmerby kommun.

- Det arbete som gjorts med att stötta elever i sina studier på flera sätt i en tydlig organisation tillsammans med skolutvecklingsprojektets fokus på pedagogik och metodik har säkerligen en stor betydelse för elevernas resultat och det resultat som redovisats i Öppna jämförelser visar att gymnasieskolan i Vimmerby är på rätt väg, säger Anders Eriksson, verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen.