VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Nionde bästa resultatet i landet!

Gymnasiet i Vimmerby tillhör de bästa fjärdedelen av landets alla kommunala gymnasieskolor. 73 procent av alla elever som börjar på gymnasiet tar en examen inom tre år.


Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin rapport Öppna jämförelser Gymnasieskola 2017. Rapporten, som bygger på resultat från läsåret 2015/16, visar att gymnasieelevernas resultat i Vimmerby fortsätter att öka och står sig mycket bra i jämförelsen med andra kommuner. I de flesta jämförda nyckeltal placerar sig Vimmerby gymnasium bland de 25 % bästa i landet.
– Det är mycket roligt att se att satsningarna, som gymnasiet gör på att stärka vi-känslan och det kollegiala lärandet genom skolutvecklingsprojektet, ger effekter på arbetsmiljö och elevernas resultat, säger Birgitha Sahlin, förvaltningschef i ett pressmeddelande nu på förmiddagen.
 Varje år jämför SKL Sveriges kommuners resultat i gymnasieskolan utifrån ett antal faktorer.  Sammanställningen visar att andelen elever som tar examen från Vimmerby gymnasium inom tre år fortsätter att öka jämfört med 2015, från 71 % till 73 %. Detta är det tredje bästa resultatet i Kalmar län och motsvarar plats 32 i landet. Högst andel återfinns på de högskoleförberedande programmen där hela 89 % av eleverna tog examen, vilket är bäst i länet.
 Den bästa placeringen i årets rapport har Vimmerby kommun på hur väl eleverna har lyckats jämfört med det modellberäknade värdet, vilket visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättningen. Andelen elever som tog examen från Vimmerby gymnasium var hela 15 procentenheter högre än det modellberäknade värdet. Det gör att Vimmerby kommun har det nionde bästa resultatet av 201 jämförda kommuner.
 Även den genomsnittliga betygspoängen fortsätter att öka hos avgångseleverna, från 13,8 till 14,4.
– Det nya sättet att organisera stödundervisning och studiehjälp gör att fler elever i allt större utsträckning når målen i sina gymnasiestudier, säger Anders Eriksson, verksamhetschef för gymnasieskola och vuxenutbildning. Ett utvecklat arbetssätt som följd av skolutvecklingsprojektet har troligtvis också påverkat elevernas studieresultat positivt.
 I rapporten från SKL sammanställs och jämförs några utvalda nyckeltal kring gymnasieelevernas resultat. Hela underlaget publiceras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.